TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Rekisterinpitäjä ja Tietosuojavastaava

Hannu Jussila
0405449703
hannu.jussila@tontix.fi
Javco Oy
3111230-4 

Rekisterien nimet

Markkinointirekisteri
Laskutusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin.

Rekisterin tietosisältö

Markkinointirekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite.
Laskutusrekisteri: Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite ja mahdollisesti puhelinnumero.

Käytetyt ohjelmistot

Laskutusaineisto Järjestelmä: Procoutor-ohjelmisto. Webnode- verkkosivusto - yhteydenottolomakkeen kautta tulleet yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointiin sovelletaan Suomen kansallisia markkinointisäännöksiä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle, ellei asiakkaan kanssa ole etukäteen sovittu asiasta. Tietoja voidaan luovuttaa kuitenkin hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai laskutusalustan hallinnointi) yhteydessä, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa. Tietoja voi myös olla välttämätöntä antaa eteenpäin kolmannelle osapuolelle, kuten esim. Postille tai muulle kuljetusyhtiölle toimituksen mahdollistamista varten. Sitoutuessasi asiakkaaksi annat hyväksynnän sille, että annamme ne tiedot eteenpäin, jotka ovat välttämättömiä tilauksen läpiviemisen ja toimituksen kannalta.

Tietojen jatkokäsittely

Rekisteritietoihin ei liity jatkokäsittelyä, kuten automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja hävittäminen

Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään muun kirjanpitoaineiston tapaan.

Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti. Varmuuskopioidut tiedot hävitetään kopioiden hävittämisen yhteydessä, kolmen kuukauden sisällä siitä, kun ne on poistettu rekisteristä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu palomuureilla, virustorjunnoilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti. Pyynnöt tulee lähettää tietosuojavastaavalle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi rekisterin käsittelijään.

Tietojen poistaminen

Asiakas voi pyytää tietojensa poistamista järjestelmistä. Tietojen poistamista pyydetään ottamalla yhteyttä rekisterin käsittelijään. Tiedot poistetaan kolmen arkipäivän sisällä kaikista pyydetyistä rekistereistä, kun erillistä syytä tietojen säilyttämiseksi ei ole. Erillinen syy voi olla: tilausten toimittaminen, maksamattomien laskujen periminen tai viranomaisten niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Suostumuksen peruutus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa hänen antama suostumus tietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin käsittelijälle.

Valitusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.